Skip to main content

Allmänna Villkor

Betalningsvillkor Stay4Tennis

Stay4Tennis är ett helägt dotterbolag till Stay4Golf.

Vid bekräftelse av bokning sker fakturering av anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är normalt 10 % av bokningens totala belopp. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar. Slutbetalning kommer att faktureras samtidigt med anmälningsavgiften och datum för slutbetalningen är ställt till 30 dagar innan det ankomstdatum som är angivet på bekräftelsen. Ange fakturanummer vid betalning.

Delad faktura – mellan olika personer – är möjlig mot tillägg 300 SEK.

Om resan beställs när det är mindre än 60 dagar till ankomstdatum, sker endast slutbetalning, som skall betalas inom 10 dagar.

Samtliga betalningar skall ske i svenska kronor via bankgiro. Stay4Golf, vi hanterar kort betalningar men privat MasterCard och VISA (EJ FÖRETAGSKORT) det tillkommer en kort avgift om 250 kr.

Vid första betalningstillfället ses betalningen som en bekräftelse på att resenären godkänner och accepterar Stay4Tennis´s allmänna information och villkor, som blir bindande för båda parter.

Observera att vi inte kan garantera valt boende om inte betalning erhållits i enlighet med de förfallodagar som finns angivna på fakturorna.

Resegaranti

Resegaranti till Svenska Kammarkollegiet för din trygghet

När du reser med oss så köper du också en trygghet för din longstay-vistelse. Vi har ställt resegaranti till Svenska Kammarkollegiet. Resegarantilagen säger att alla som arrangerar resor ska ställa en garanti till Svenska Kammarkollegiet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss på Stay4Tennis.

Läs mer om resegarantilagen här: Svenska Kammarkollegiet >>

Allmänna Villkor

Följande villkor gäller mellan Stay4Tennis, i texten kallad ”Arrangören”, och den som bokar arrangemanget, i texten kallad ”Resenären”. Villkoren är baserade på Konsumentverkets allmänna villkor, kompletterat med några förändringar och tillägg för anpassning till Stay4Tennis´s verksamhet.

Stay4Tennis arrangemang är att betrakta som sammanlänkat researrangemang mao som består av minst två olika typer av resetjänster som avser samma resa och som inte utgör en paketresa. Det sammanlänkade researrangemanget uppstår när resenären har bokat en resetjänst av en näringsidkare, varpå resenären för samma resa eller semester köper ytterligare en resetjänst från annan näringsidkare. Det är alltså fråga om separata avtal som resenären kan ha ingått med en eller flera näringsidkare.

I och med att det är ett sammanlänkat researrangemang omfattas inte resenären av de lagstadgade rättigheterna som gäller för paketresor. Respektive näringsidkarna som utför resetjänsterna ansvara endast för att utföra sin egen tjänst. Resegaranti finns utställd genom Kammarkollegiet och är återförsäkrat via VECTOR NORDIC AB.

 1. Avtalet
  1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
  1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. Arrangören får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
  1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
  1.4 En anslutnings resa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.
  1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
 2. Betalning av priset för resan
  1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
  2.2 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften är 10% av bokningens totala belopp och skall betalas inom 10 dagar från att resenären erhållit en skriftlig bekräftelse från arrangören.
  2.3 Slutbetalningen skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar innan avresan. *
  2.4 Om resan beställs när det är mindre än 60 dagar till avresa, sker endast slutbetalning, som ska betalas inom 10 dagar från beställnings datum.
  2.5 Samtliga betalningar skall ske i svenska kronor.
  2.6 Transaktionsavgifter, valutaväxlingsavgifter med mera är ej medräknat i priset och bekostas av resenären själv.
  2.7 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
  2.8 Fakturering sker via e-post
  2.9 Möjlighet till delad faktura finns mot avgift om 300 kr
 3. Resenärens rätt till avbeställning av bokningen *
  1 Resenären har rätt att avbeställa enligt följande. Resenären har alltid 10 dagars öppet köp om bokningen sker minst 60 dagar före ankomst
  Vid avbeställning tidigare än 30 dagarföre avresan ska resenären betala anmälningsavgiften – 10% av resan –  som avbokningskostnad.  Vid avbeställning mindre än 30 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
  3.1.1 Ombokning av arrangemanget är möjligt kostnadsfritt (inom den innevarande säsongen, mellan säsonger betraktas som en avbokning), och måste ske minst 30 dagar för ankomst.
  3.1.2 Resenären skall betala hela arrangemangets pris vid avbeställning senare än 30 dagar före planerad ankomst.
  3.2 Resenären som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa, enligt följande.
  Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
  Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
  3.3 Avbeställning skall ske skriftligen till arrangören.
  3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas inom 30 dagar efter avbeställningen.
 4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
  1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i arrangemanget. Resenären måste i skälig tid före arrangemanget underrätta arrangören om överlåtelsen.
  4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören för vad som återstår att betala för arrangemanget och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
 5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
  1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.
  Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
  5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
  Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid – längst 7 dagar efter han blivit underrättad -meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
  5.3 Resenärens rätt till ersättningsarrangemang
  Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till ett annat arrangemang som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar ett sämre arrangemang har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsarrangemang, eller kan ett sådant arrangemang inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in arrangemang utan att resenären är skuld till det.
  5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av arrangemang och arrangören inte tillhandahåller ersättningsarrangemang
  I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, eller om första stycket i punkt 5.4 inte är uppfyllt, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in arrangemanget föreligger inte om arrangören visar att arrangemanget inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  5.5. Ändring av priset
  Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för arrangemanget med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
  1. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget, eller
  2. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för arrangemanget.
  Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 2 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje köpare får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är arrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.
  Rätt till prishöjning enligt 1 och 2 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
  Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före det avtalade arrangemanget. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
  Arrangemangets pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före det avtalade arrangemanget, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 2 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
  5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm.
  Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av arrangemanget inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar arrangemangets genomförande eller förhållandena vid arrangemanget vid den tidpunkt då arrangemanget skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
 6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
  6.1 Uteblivna prestationer
  Om efter arrangemanget startat, en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
  Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla någon annan ort som resenären godkänner.
  Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
  6.1.2 Stängda banor och banarbete
  Vi reserverar oss för underhållsarbeten på banorna. Vi reserverar oss även för att banornas kondition kan variera på grund av nederbörd och klimat. Vid extrema väderförhållanden kan banan stängas. Det är den lokala klubben som beslutar om banan skall hållas öppen eller stängas för spel. Det kan förekomma att klubben ej tillåter spel på en viss del av banan på grund av att banarbeten eller liknande ska utföras. Ingen del återbetalas på dessa grunder om inte klubben ersätter arrangören.
  6.2 Andra fel och brister
  Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
  Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen eller om denne brutit ingångna avtal med arrangören. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
  Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
 7. Reklamation och avhjälpande
  1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta bör om möjligt ske på arrangemangsplatsen.
  7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
  7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
 8. Resenärens ansvar under resan
  1 Arrangörens anvisningar mm.
  Resenären är skyldig att följa de anvisningar för arrangemangets genomförande som lämnas av arrangörens representant eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för arrangemanget, hus, lägenheter etc. och uppträda så att andra köpare eller andra personer inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
  8.2 Resenärens ansvar för skada
  Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
  Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid arrangemangets genomförande.
  8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser mm.
  Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för arrangemangets genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkringar, handicapkort och liknande. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, avsaknad av giltigt pass
  8.4 Avvikande från arrangemanget
  Köpare som efter det att arrangemanget påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före utcheckningstidpunkt från anläggningen kontakta arrangörens representant för kontroll av uppgifter rörande utcheckning från arrangemanget.
 9. Tvistlösning
  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Personuppgifts­policy för Stay4Tennis

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Stay4Tennis samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du reser med Stay4Tennis, eller deltager på något våra evenemang.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Stay4Golf Scandinavia AB
Skyttsvägen 7
232 54 Åkarp, Sverige
Telefon: + 46(0)40 29 44 00
E-post: info@stay4 golf.se
Organisationsnummer: 556835-4731

 1. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. a) Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera önskade tjänster hos Stay4Tennis och för att på bästa sätt kunna ge dig service, samt för att kunna kommunicera med dig och informera och fakturera tjänsten.
 2. b) Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig med hänsyn till dina intresse- och fokusområden och för att ge dig en relevant, enkel och inspirerande upplevelse i vår kommunikation med dig.
 3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi behöver följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål:

 1. a) Tillhandahållande av våra tjänster – Personuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer, kundnummer, golf-id samt i förekommande fall foto/bild/video.
 2. b) Marknadsföring – Personuppgifter: namn och e-postadress.

  4. KÄLLOR

När vi samlar in information från andra källor, kan dessa källor vara:

Onlinekällor, såsom leverantörer av information som är offentligt tillgänglig.

 1. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål: 

 1. a) Tillhandahållande av våra tjänster
  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
 2. b) Marknadsföring
  Behandling av dina personuppgifter baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna informera om funktion och kvalitet på våra tjänster.
 3. c) Foto och film
  Under våra aktiviteter tar vi ibland bilder och filmer som vi spar på datorn och i mobil telefon (båda åtkomstskyddade för annan användare än Stay4Tennis).

Vi använder dessa i marknadsföringssyfte på Facebook, vår hemsida, blogg (och Instagram). Bilderna och filmerna kan även användas av samarbetspartner inför ett gemensamt event.

Om ni ej samtycker till att bilder/film används vänligen meddela detta i samband med bokning/aktivitet.

 1. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

 1. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:
• Grundläggande uppgifter om dig: Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss, kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter.
• Transaktionsupplysningar och verifikationer: Sparas i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:
• Begära rättelse av dina personuppgifter.
• Begära tillgång till dina personuppgifter.
• Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
• Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke. 

Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att:
• Motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
• Begära att vi raderar dina personuppgifter.
• Få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

 1. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att höra av dig till per post eller e-post info@Stay4Tennis.se som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn.

Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Åkarp i maj 2018

Stay4Tennis